Vormen

Er zijn verschillende manieren om psychisch lijden te behandelen of de kwaliteit van het leven te verbeteren. Veel vormen van psychotherapie bestaan uit gesprekken tussen een persoon, een koppel of een gezin en een psychotherapeut. Verder kan de therapie met een groep worden uitgevoerd.

In psygroup maken onderscheiden we tussen de volgende 5 vormen:

Individuele psychotherapie

Psychotherapie biedt een kader waar op een veilige en continue manier gesproken en/of geoefend kan worden. Het is een onder deskundige leiding stil worden bij zichzelf. Mensen die in therapie komen hebben dikwijls een dubbele vraag naar verandering en naar stabiliteit (de klacht moet verdwijnen, maar ze willen zichzelf blijven). Er wordt op een respectvolle manier samen naar moeilijkheden gekeken; de aandacht wordt zowel op problemen als op oplossingen gericht. Daarbij kunnen volgende vragen aan bod komen:

  • Waar zit het mis met mij?
  • Hoe komt het dat ik vastzit?
  • Wat zijn de spanningen waarmee ik leef?
  • Wat kan mij helpen?
  • Ik lijd maar weet niet hoe het komt?

Ook vragen naar het verbeteren van de levenskwaliteit kunnen aan bod komen:

  • Hoe kan ik harmonischer leven?
  • Wie ben ik eigenlijk?
  • Hoe kan ik zin aan het leven geven?

Bij dit samen zoeken wordt verantwoordelijkheid gedeeld om antwoorden op de hulpvraag te krijgen. Een aantal patiënten verwacht zich niet aan die verhoogde verantwoordelijkheid voor het eigen leven, terwijl dit juist het centrale werkdomein van de psychotherapie is. Hierin onderscheidt psychotherapie, waar de patiënt participeert, zich van het medisch of diagnose-recept model waar aan de hand van symptomen een diagnose wordt gesteld en een behandeling wordt voorgeschreven.

Kinderpsychotherapie

In een gezinssituatie kunnen zich verschillende problemen voordoen. Ouders kunnen moeilijkheden hebben met de opvoeding van hun kinderen, kinderen op hun beurt kunnen problemen hebben op school, met hun vrienden of met hun ouders. We bieden dan ook zowel hulp aan kinderen en jongeren, als aan ouders. Voor welke problemen is kinderpsychotherapie geschikt?
De problemen van kinderen en jongeren kunnen uiteenlopend van aard zijn. Soms hebben kinderen emotionele moeilijkheden, bijvoorbeeld als een kind veel piekert, angstig is of zich minderwaardig of somber voelt. Andere kinderen vertonen gedragsproblemen, bijvoorbeeld liegen, pesten of agressief gedrag. Er kan sprake zijn van eet-, slaap- of zindelijkheidsproblemen of van lichamelijke klachten die niet medisch te verklaren zijn. Soms zijn er problemen in de opvoeding, met het gedrag op school of de leerprestaties.

Hoe ziet de behandeling eruit?

Kinderpsychotherapie is een vorm van hulp die bedoeld is om een kind of jongere met psychische klachten of gedragsproblemen te helpen. Soms ervaren kinderen de problemen zelf niet als zodanig maar lijdt de omgeving onder hun gedrag. De kinderpsychotherapeut houdt rekening met het gegeven dat kinderen en jongeren in ontwikkeling zijn en in een gezin of in een andere opvoedingssituatie leven waar voor hen gezorgd wordt. Dat brengt een specifieke werkwijze met zich mee.

Kinderen en jongeren worden door ons begeleid en behandeld op een manier die past bij hun leeftijd en ontwikkeling en die zo goed mogelijk is afgestemd op hun problematiek. Afhankelijk van de aard van de problemen kan de aanpak gericht zijn op het verwerken van ervaringen van vroeger of meer gericht zijn op het vinden van een oplossing voor problemen in het heden.

Er zijn verschillende vormen van hulpverlening.

Er is een onderscheid tussen individuele therapieën die gemaakt zijn op maat van het kind, en gezinstherapie waar familieleden (ouders, broers en zussen...) en het kind samen komen.

Verder is ook ouderbegeleiding mogelijkr is altijd een wisselwerking tussen het kind dat problemen ervaart en zijn omgeving. De kinderpsychotherapeut richt zich naar de ouders door hen uitleg te geven over de problematiek van het kind.

Koppeltherapie

Koppeltherapie, of relatietherapie, legt de nadruk op relationele problemen binnen een koppel. De gesprekken vinden in het bijzijn van beide partners plaats. 

Ieder koppel bouwt een eigen relationeel functioneren op en is daarom uniek. Een crisis ontstaat doordat de partners er niet (meer) in slagen om met problemen binnen hun functioneren om te gaan: steeds weerkerende conflicten, communicatieproblemen, verlies van vertrouwen in de andere, vreemdgaan, verandering in de seksualiteit, omgaan met ziekte of mentale problemen bij de partner, enz.

Tijdens de gesprekken is het niet de bedoeling om op zoek te gaan naar waarheden, naar wie gelijk heeft en wie niet, maar wel naar nieuwe betekenissen waar iedere partner zich in kan vinden. Hiervoor doet de therapeut sterk beroep op de beschikbare mogelijkheden van beide partners om samen een nieuwe weg uit te stippelen opdat er opnieuw evenwicht zou ontstaan.

Familietherapie

Binnen familie- of gezinstherapie werkt men met alle gezinsleden. Er wordt van uitgegaan dat moeilijkheden die door één of meerdere gezinsleden ervaren worden, voortvloeien uit een familiaal disfunctioneren. In plaats van zich tot een individu te richten, richt men zich tot het ganse gezin. Tijdens de gesprekken tracht men via het creëren van nieuwe betekenissen het gezin de kracht te geven om naar een nieuw evenwicht te evolueren.